Technische fiche

Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van ons voorstel vroegen we aan studiebureau Hydrio om te bepalen welk type van persleiding en pomp(en) er nodig zijn om de historische link tussen de Schijn en de stadsvijver te herstellen en wat de kost is van het verbruik. Eén pomp en een persleiding met een doorsnede van 250 mm blijkt te volstaan om een dagelijks debiet 3000 m³ van pompstation Schijn naar de stadsvijver te voeren. Ook de kost van het verbruik is niet van die aard dat het om een onbetaalbare piste gaat: 72,17 €/d of 7,2 €/d indien je dagelijks slechts 300 m³ naar de parkvijver wil pompen (wat ongeveer overeen zou komen met het debiet van het bemalingswater van het Bell-gebouw).

Wanneer je ca. 960 m³/d van het pompstation naar de stadsvijver wil pompen, (d.i. de hoeveelheid bemalingswater die tot voor kort van de Argenta-werf naar de vijver werd gepompt), dan ligt de verbruikskost op 24 €/d. Dit debiet zorgde van mei 2019 tot februari 2020 voor een stijging van het waterpeil met enkele centimeters per week, tot op 2,25 m TAW.*

*(Als de aanleg van een bentonietmat op de vijverbodem ca. 500.000,-€ kost dan wil dit dus zeggen dat je voor die prijs de vijver meer dan 20.000 dagen of 56 jaar tenminste tot op het vermelde waterpeil van 2,25 m TAW kan vullen. (1000 /d = 8.779 €/j. 500.000 : 8.779 = 56,95). Er zijn bijgevolg geen echte redenen om de waterinfitratie in de vijverbodem te beperken met een bentonietmat. Bovendien lijkt het waterpeil vandaag reeds zonder bentonietmat te stabiliseren rond de 2,00 m TAW.)

 

Hieronder nog een beknopt overzicht van de watervolumes, TAW-peilen en wateroppervlaktes van de stadsvijver, de verbruikskost voor het vullen van de vijver en de volledige technische fiche van het studiebureau.

           verbruikskost pomp Schijn - Stadspark 

debiet                 verbruik/dag                verbruik/jaar

100 m³/d                       2,4 €/d                            876 €/j

300 m³/d                       7,2 €/d                         2.628 €/j

500 m³/d                  12,02 €/d                          4.388 €/j

1000 m³/d                 24,05 €/d                         8.779 €/j

2000 m³/d                48,11 €/d                        17.560 €/j

3000 m³/d                 72,17 €/d                       26.344 €/j

                   3000 m³/d x 365 d = 1.095.000 m³ 

                  watervolume en -oppervlakte stadsvijver

                         (volgens conceptstudie Arcadis)

niveau 3          52.000 m³          4,00 m TAW          25.000 m2

niveau 2          41.000 m³          3,50 m TAW          22.000 m2 

niveau 1          26.000 m³          2,70 m TAW          17.500 m2

 

              1.095.000 m³ / 52.000 m³=  21,05/j  of 1,7/m*

 

*(Met een permanent aangehouden debiet van 3000 m³/d kan de stadsvijver 21 x per jaar of 1,7 x per maand worden gevuld.)

 

De gemiddelde prijs van het drinkwater in Vlaanderen is 4,3 €/m³ of 12.900 €/3000 m³. Dit staat in schril contrast met de verbruikskost van de pomp zoals hierboven staat vermeld. Bovendien kan je zonder een exponentiële toename van de verbruikskost met de voorgestelde installatie ook 2000 m³/d meer of dus 5000 m³/d richting stadsvijver pompen. Met een dagelijks debiet van 2000 m³ kan je in het waterverbruik voor de toiletdoorspoeling (20% van het drinkwaterverbruik) van 29.000 gezinnen voorzien (125 m³/j drinkwaterverbruik per gezin: 20% = 25 m³/j). 

Indien je op termijn dus over voldoende aansluitpunten kan beschikken voor afname van het grijswater- of stadswaternet, dan is dit naast een duurzame maatregel, ook een maatregel met een groot terugverdieneffect. (zie ook benuttingspotentiëel)

*(In de studie van Arcadis was men bij het bepalen van het historisch waterpeil van de vijver uit het oog verloren dat Keilig een rotsformatie met grot als ijkpunt aan de oever van de vijver had geplaatst. Hieruit kunnen we afleiden dat het historisch waterpeil niet op 4,00 m TAW ligt maar op 3,80 m TAW, waardoor het uiteindelijke watervolume van de stadsvijver eerder 47.500 m³ is dan 52.000 m³. Met een permanent aangehouden debiet van 3000m³/d kan de vijver dus niet 21 maar 23 x per jaar of 1,9 x per maand worden gevuld. In deze berekening houden we nog geen rekening met het bestaande waterpeil (circa 2,00 m TAW), de toekomstige toevoer van bemalingswater (Bell), de bijkomende toevoer van hemelwater en de gestage saturatie en afnemende infiltratie van de vijverbodem en taluds. Het is duidelijk dat op termijn slechts een fractie van het vooropgestelde debiet nodig zal zijn om de vijver gevuld en het waterpeil stabiel te houden.)   

HYDRIO.jpg
HYDRIO.jpg
HYDRIO_edited.jpg
1917_nota_bijlage%202_datasheet%20persle
1917_nota_bijlage%203_rekenblad_edited.j
1917_nota_bijlage%204_pomp%20in%20normaa
1917_nota_bijlage 4_pomp in normaal bedr
1917_nota_bijlage 4_pomp in normaal bedr
1917_nota_bijlage 4_pomp in normaal bedr
1917_nota_bijlage 4_pomp in normaal bedr
1917_nota_bijlage 4_pomp in normaal bedr
1917_nota_bijlage 5_pomp bij opstart.jpg
1917_nota_bijlage 5_pomp bij opstart.jpg
1917_nota_bijlage 5_pomp bij opstart.jpg
1917_nota_bijlage 5_pomp bij opstart.jpg
1917_nota_bijlage 5_pomp bij opstart.jpg
1917_nota_bijlage 5_pomp bij opstart.jpg