Het Antwerpse Stadspark vormt een zeldzaam hoogtepunt in de geschiedenis van de 19de-eeuwse Belgische tuin- en landschapsarchitectuur. Dit unieke voorbeeld van een tot stadspark omgevormde militaire vesting is een ontwerp van de Duits-Belgische landschapsarchitect Edouard Keilig (1827-1895). Het Stadspark met zijn glooiende heuvels, rotspartijen en slingerende paden rondom een sierlijke waterpartij, is een toonbeeld van de  Engelse landschapsstijl. Deze was erop gericht bezoekers te verrassen en het park telkens opnieuw te doen ontdekken.  

Omdat de parkvijver de laatste jaren geregeld droog stond, was er heel wat te doen rond de mistroostige staat waarin het Stadspark zich bevond. Het was de aanleiding voor het nodige ongenoegen bij veel parkbezoekers en buurtbewoners. In 2010 werd het park als monument beschermd en volgend op deze bescherming werd er in 2018 een Erfgoedbeheerplan opgesteld. De hangbrug werd gerestaureerd en vandaag wordt er een herwaarderingsplan opgemaakt. In het Antwerpse bestuursakkoord is er zelfs sprake van een herstel van de historische link tussen de Schijn en de stadsvijver. Hierdoor wordt voor het eerst in bijna 100 jaar de restauratie van het oorspronkelijke waterpeil van de vijver mogelijk, wat een essentieel bestanddeel is van het orginele parkconcept. 

Deze website wil een overzicht bieden van wat er allemaal te gebeuren staat met het park en de vijver. Voor een goed begrip van de inrichting van het Stadspark is het belangrijk om kennis te hebben van de voorgeschiedenis. Daarom vind je op de hierna volgende pagina's naast een beknopte ontstaansgeschiedenis, ook een overzicht van de studies die reeds werden gemaakt over het park en de opvallendste conclusies.

Daarnaast wordt duidelijk hoe de stadsvijver van oudsher een belangrijke schakel vormde in het Antwerpse watersysteem en hoe een herstel van deze hydrologische functie een grote bijdrage kan leveren in de uitbouw van een laag kwalitatief of grijswaternet onder de ganse Antwerpse binnenstad.

Tenslotte willen we een virtuele reconstructie maken van het 19de-eeuwse Stadspark, welke als referentie kan dienen bij het toekomstige parkbeheer. Dit virtuele park stelt bezoekers in de gelegenheid om het huidige park te vergelijken met het oorspronkelijke parkconcept en hun voorkeur te laten blijken via een aan de virtuele wandeling verbonden enquête.

Het voorstel om met een Spooraquaduct water van de Schijn af te leiden naar de binnenstad, maakt deel uit van een kunstproject, Bocca, waarin een onderzoek naar de monding van de Schijn centraal staat.

186#674_afdruk 2_edited.jpg

Emile Puttaert, gravure Stadspark, 1888 © Felixarchief

© 2019 by Gert Adriaenssens